25.7.2024  *  18:47  
Zalužická škôlka    ||   Výstava záhradných plodov pod názvom Co poľo dalo, 8. ročník

Dňa 22.9.2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali výstavu plodov záhrad Zalužičanov pod názvom Co poľo dalo, ktorú sme spojili s dedinským trhom. Vytvorili sme aj miesto na hranie pre deti. Maľovali si aj na kamene a lepili semienka. Vystavovateľov bolo 10. Najkrajšiu úrodu mala p. Ivanková, ktorá získala veľký pohár. Druhé miesto získala p. Belasová a tretie miesto p. Sedlická. Najkrajšie jablko vypestovala p. Belasová, najťažší zemiak mala p. Sedlická, najťažšia tekvica vyrástla v záhrade p. Gajdoša. V kategórii Čudo zo záhrady trofej získal p. Ťahla za "poschodové jabĺčko". Súčasťou výstavy bola aj výstava výtvarných prác detí z miestnej školy, ktoré ku krásnym prácam viedla p. uč. I. Červeňáková a p. uč. Hajdóková. Do súťaže sa zapojila celá škola. Ocenili sme nasledujúcich žiakov; z prvého stupňa zvíťazili: 1. S. Seničová, 2. T. Šanta, M. Berešová. Z druhého stupňa boli ocenení: 1. T. Stretavská, 2. M. Molnárová, P. Didová. Tohto roku naše OZ oslavuje desať rokov od založenia, preto sme sa rozhodli oceniť najaktívnejšieho člena združenia, ktorým sa stala p. Belasová. A pri bilancovaní všetkých doterajších výstav sme ocenili vystavovateľku, ktorá prispieva každoročne a získala najviac ocenení. Je ňou p. D. Ivanková. Veľká vďaka patrí aj o. Bajužikovi, ktorý úrodu požehnal.

Stretnutie s rytiermi

Dňa 15. apríla 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali druhý ročník vítania jari. Keďže tohto roku oslavuje naše OZ desiate výročie od založenia, pripravili sme pre miestnych bohatý program. Michalovský spolok šermiarsky predviedol ukážky šermiarskeho umenia, streľbu z luku a kuše i boj s mečom, ktoré si vyskúšali deti i dospelí. P. Rudincová z OZ Podoby Zemplína priniesla hrnčiarsky kruh, ktorý si mohli všetci vyskúšať. Nikomu nevadilo zašpiniť sa, veď si domov odniesli vlastnoručné hlinené misky. V tvorivej dielni si deti mohli ozdobiť meč i štít z kartónu, maľovať i kresliť, či skladať puzzle. Deti sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže na tému Moje obľúbené zvieratko. Najkrajší obrázok nakreslila N. Petická a vybrala si peknú hračku. Ostatné ceny sme rozdali škôlkarom, ktorí sa tiež zapojili do súťaže. Pre dospelých sme pripravili súťaž Vareška o najlepší kysnutý závin. Zapojilo sa šesť gazdiniek. Rad zlatej varešky získala p. Belasová za najchutnejší makový závin. Tradičnou akciou je aj dedinský trh. Na tomto si návštevníci mohli zakúpiť med, ponožky, mastičky, vajíčka i koberce, mastičky i ozdoby a iné. V spolupráci s p. Stankom zo Slovenského zväzu chovateľov bola pre návštevníkov pripravená aj výstava králikov. Atmosféra bola skvelá. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume na obecnej stránke https://www.zaluzice.sk/fotogaleria/stretnutie-s-rytiermi.html.

Výstava záhradných plodov pod názvom Co poľo dalo, 7. ročník

Dňa 30.9.2017 sme v spolupráci s obecným úradom a Slovenským zväzom záhradkárov zorganizovali výstavu plodov záhrad Zalužičanov pod názvom Co poľo dalo, ktorú sme spojili s dedinským trhom. Pozvanie prijal aj majster kuchár Marián Pestuch, ktorý nám uvaril skvelý guláš a upiekol chutné prasiatko. Vytvorili sme aj miesto na hranie pre deti, kde si deti mohli zahrať záhradnú hru Carcassonne, hru Človeče, nehnevaj sa na asfalte. Maľovali si aj na kamene a lepili semienka. Aj keď bola účasť nízka, tí, ktorí prišli, sa zabávali a prežli pekné sobotné poobedie. Vystavovateľov bolo 11. Najkrajšiu úrodu mala p. Chocholatá, ktorá získala veľký pohár. Druhé miesto získala p. Belasová a tretie miesto p. Olahová. Najkrajšie jablko vypestovala p. Žofčáková, najťažší zemiak mala p. Ivanková, najťažšia tekvica vyrástla v záhrade p. Kaťuchovej. V kategórii Veselé tvorenie bola odmenená rodina Dzurjová. Veľká vďaka patrí aj o. Bajužikovi, ktorý úrodu požehnal. Fotografie z akcie si možete pozrieť tu.

.

Výstava záhradných plodov pod názvom Co poľo dalo, 5. ro�n�k

D�a 27.9.2015 sme v spolupr�ci s obecn�m �radom zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo, ktor� sme spojili s dedinsk�m trhom a burzou kníh a hračiek. Vytvorili sme aj miesto na hranie pre deti, ktorého súčasťou bolo aj vykrajovanie a zdobenie koláčikov. Atmosféra bola skvelá. Veľká vďaka patrí aj o. Bajužikovi, ktorý úrodu požehnal. Fotografie z akcie si m��ete pozrie� tu.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 4. ro�n�k

D�a 27.9.2014 sme v spolupr�ci s obecn�m �radom zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo, ktor� sme spojili s dedinsk�m trhom pod n�zvom Farm�rsky r�nok. Fotografie z akcie si m��ete pozrie� tu.

Stretnutie d�chodcov

23.2.2014 sa uskuto�nilo tretie stretnutie d�chodcov. Rozhovor o ve�kono�n�ch sviatkoch a pr�prave na jar v z�hrade sprev�dzalo aj pr�jemn� ob�erstvenie. Viac o stretnutiach n�jdete v z�lo�ke Komunitn� centrum.

Farm�rsky r�nok

V apr�li 2014 sa uzavrie projekt Farm�rsky r�nok, v�aka ktor�mu bolo mo�n� obnovi� budovu b�valej �koly a zriadi� dedinsk� trhy. Viac o projekte a trhoch sa m��ete dozvedie� v z�lo�ke Farm�rsky r�nok.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 3. ro�n�k

D�a 28.9.2013 sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo, ktorou sme otvorili aj Farm�rsky r�nok. Ide o projekt realiz�cie pravideln�ho dedinsk�ho trhu. Z��astnili sa jej mnoh� vystavovatelia, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Tento ro�n�k sme ozvl�tnili mo�nos�ou vystavova� zvierat� a ve�mi chutn�m gul�om z kotl�ka n�ho predsedu. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 2. ro�n�k

D�a 7.10. sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo. Z��astnili sa jej mnoh� vystavovatelia, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Tento ro�n�k sme ozvl�tnili nov�mi kateg�riami, t.j. najkraj�ie jablko, najv��� zemiak a najv��ia tekvica. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 1. ro�n�k

V jeseni roku 2011 sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo. Z��astnilo sa jej viac ako 20 vystavovate�ov, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

Projekt Zahrajme sa v�etci!

Po dvoch rokoch sa n�m znovu podarilo z�ska� grant z Karpatskej nad�cie na rekon�trukciu asfaltov�ho ihriska na r�mskokatol�ckom farskom dvore a na v�stavbu �al��ch hier, ktor� by pril�kali aj ob�anov v�etk�ch vekov�ch kateg�ri�. Projekt dostal n�zov Zahrajme sa v�etci!. Fotogal�riu z akci�, ktor� sa zorganizovali v s�vislosti s t�mto projektom si m��ete pozrie� vo fotogal�rii. Podrobnosti o projekte si pre��tate tu.

S��as�ou tohto projektu bol aj tenisov� turnaj mlad�ch amat�rov o poh�r predsedu OZ. - fotogal�ria -

Viano�n� koncert pre Nat�lku

Koncom roka 2009 sme spolupracovali pri organiz�cii Viano�n�ch koncertov det� tane�n�ho odboru ZU� Sobrance, deta�ovan�ho pracoviska v Zalu�iciach. Dobrovo�n� vstupn� z t�chto koncertov poputovalo na lie�enie Nat�lky, zdravotne znev�hodnenej �tvrt��ky nav�tevuj�cej Z� Zalu�ice. Viac podrobnost� tu.

Na z�klade �iadost�, ktor� sme p�sali r�znym nad�ciam na Slovensku, sa rodi�om podarilo z�ska� peniaze na vybudovanie v��ahu v ich rodinnom dome, ktor� im u�ah�� manipul�ciu s voz�kom.

Projekt Hrajme sa spolu!

V roku 2009 sme �spe�ne realizovali projekt Hrajme sa spolu! hraden� z grantu Karpatskej nad�cie. Fotografie zo v�etk�ch akci� spojen�ch s t�mto projektom si pozrite vo fotogal�rii.

Ihrisko Pampers

Mirka Sopkov� prostredn�ctvom �asopisu Mama a ja z�skala detsk� ihrisko, ktor� je umiestnen� pri na�ej z�kladnej �kole. - fotogal�ria -.