25.7.2024  *  18:42  
Zalužická škôlka    ||   Občianske združenie (OZ) vzniklo v júni v roku 2008 na podnet p. starostu Ing. Štefana Turyho.
Pri založení nám pomáhalo OZ CAPACITAS z Košíc. Spolu sme vytvorili stanovy, ktoré obsahujú ciele našej činnosti.

Čo je OZ?

Ide o združenie, ktoré je dobrovoľníckou a neštátnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby. Združenie je nezisková organizácia, v prípade zisku sa prostriedky používajú na zabezpečenie činnosti združenia.

Čo chceme robiť?

OZ rozvíja svoju činnosť v športovej a kultúrnej oblasti so zameraním na aktívne trávenie voľného času miestnej komunity Zalužíc a okolia. Ciele občianskeho združenia možno v rámci uvedených oblastí špecifikovať nasledovne:

 • zapájať všetky generácie miestnej komunity do športových a kultúrnych aktivít a podujatí obce
 • zachovávať a oživovať miestne tradície a sprístupniť ich deťom a mládeži
 • vytvoriť a rozvíjať podmienky a činnosti pre skvalitnenie života mamičiek na materskej dovolenke
 • vytvoriť a rozvíjať podmienky a činnosti na aktívne trávenie voľného času pre seniorov
 • vytvárať a rozvíjať partnerstvá s inými organizáciami
 • informovať o aktivitách občianskeho združenia, ako aj o činnosti jeho partnerov

Medzi činnosti združenia patria najmä:

 • organizovanie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci Zalužice a jej okolí;
 • zakladanie a podpora klubovej činnosti v obci (napr. materské centrum, klub seniorov, klub mladých,...);
 • zapájanie dobrovoľníkov do organizovania športovej a kultúrnej činnosti pre miestnu komunitu;
 • tvorba a vydávanie informačného časopisu pre všetky generácie miestnej komunity;
 • príprava a realizácia projektov;
 • výmena skúseností a informácií medzi členmi združenia.

Tieto ciele chceme postupne naplniť. Podariť sa to môže len vtedy, ak všetci spoločne priložíme ruku k dielu. Veď každému z nás záleží na tom, aby sa naša dedinka stala krásnym, bezpečným miestom pre malých i veľkých.